070 761 45 31

Så jobbar vi

Individuellt utformad behandling för att möta varje individs särskilda behov enligt vårdplan från socialtjänsten.

Individuell behandlingsplan med inslag av KBT

Vi arbetar med strukturerad ADL

Ungdomarna hos oss har schema att följa varje dag.

Behandling

  • Individuell behandlingsplan med inslag av KBT.
  • Lågaffektivt bemötande.
  • Strukturerad ADL (Allmän daglig livsföring).
  • MI (Motiverande samtal).
  • ART (Aggression Replacement Training).
  • Nätverkskinriktad behandling där familjens resurser tas tillvara.

 

Individuell behandlingsplan med inslag av KBT

är något som erbjuds hos oss.  Behandlingen är individuellt utformad för att möta varje individs särskilda behov enligt vårdplan från socialtjänsten.

Lågaffektivt bemötande

är en annan viktig behandlingsmetod i vårt arbete med ungdomarna på Kolbacken.  Att möta ungdomarna lågaffektivt innebär att vi aktivt arbetar för att minska problemskapande beteenden hos ungdomarna. Det är en metod som visat sig ha en positiv inverkan på ungdomarna då affekt och känslor är något som smittar.

Strukturerad ADL

är något vi arbetar med dagligen. Ungdomarna hos oss har schema att följa varje dag. Schemat kan innehålla uppstigning på morgonen, kökstjänst, utflykter, städning av rum, tvätta sin tvätt. Här ingår även kontakt med sitt nätverk samt inbokade tider med sin kontaktperson.

Så snart som det är möjligt erbjuder vi stöd till ungdomarna att komma ut i sysselsättning i form av tillvaratas. är första prioritet eller i stället för skolgång för de ungdomar som avslutat sina grundskolestudie

MI

En stor del av motivationsarbetet handlar om att förmå ungdomarna att testa på saker för att identifiera intressen, bygga självförtroende och framtidstro för tiden efter placeringen.

ART

Aggression Replacement Training, ART är ett manualbaserat program som riktar sig till ungdomar med beteendeproblematik.

Nätverksinriktad behandling där familjens resurser tillvaratas

Kolbacken hvb arbetar med Signs of Safety som är ett lösningsfokuserat förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten och det dagliga arbetet med ungdomarna.  Det är ett nätverksinriktat arbete med målsättning att ungdomar efter avslutad behandling ska fortsätta det förändringsarbete som påbörjats. Vi på Kolbacken HVB tror att orsakerna till beteendeproblematik många gånger återfinns i miljön. Vi är övertygade om att ett varaktigt förändringsarbete är mer än behandling för den enskilde ungdomen. Ett varaktigt förändringsarbete måste inkludera dem som finns kring den unge, det vill säga familjen/nätverket. Vid placering på Kolbacken HVB är därför ett omfattande nätverksarbete enligt Signs of Safety en viktig del i behandlingen. Målet är att den unge, efter avslutad vård, ska ha familj, släkt, vänner och andra professionella kring sig som är införstådda med den unges problematik och det förändringsarbetet som ungdomen genomfört Detta så att nätverket kan stötta och hjälpa till att skapa förutsättningar för att den unge inte ska återfalla i tidigare problematik utan fortsätta ut vecklas gynnsamt och må bra övertid.

Utredning

Kolbacken HVB följer barnkonventionen genom att vi arbetar utifrån BBIC synsätt, mötesstruktur och grundprinciper.  Vi kan på uppdrag göra Barnavårdsutredningar enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Utbildning i behandlingsmetoder

Behandlingspersonalen erbjuds handledning och utbildning i våra behandlingsmetoder av vår biträdande föreståndare. Detta sker varje månad.

Genomförandeplan

Vid placering upprättas en genomförandeplan som beskriver hur vård och behandling genomförs, hur mål och eventuella delmål följs upp samt beskrivning av dokumentation kring den unge. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med ungdomen med fokus att stärka ungdomens egna förmågor och stödja den unge genom att erbjuda alternativa strategier och förhållningssätt för en mer fungerande vardag.