070 761 45 31

Om Kolbacken HVB

Boendet är beläget i ett mindre samhälle och den lantliga miljön bidrar till ett lugnare tempo vilket är positivt när ungdomen ska arbeta med förändring.

Vår personal

Personalen som arbetar på Kolbacken HVB har mångårig erfarenhet av arbete med behandling med förändringsarbete.

Om Kolbacken HVB

Kolbacken HVB är ett behandlings- och utredningshem beläget norr om Tierp. Boendet har plats för tio ungdomar. Placeringsform kan vara både SoL och LVU. Boendet är beläget i ett mindre samhälle och den lantliga miljön bidrar till ett lugnare tempo vilket är positivt när ungdomen ska arbeta med förändring. 

Ladda ner kort verksamhetsbeskrivning (.pdf)  

Läs mer om företaget på Alla Bolag  

Vi är medlemmar i Almega kollektivavtal, vårdföretagarna

Målgruppen

Målgruppen är pojkar i åldrarna 13 till 17 år med beteende problematik som bedöms påverka hälsa och utveckling negativt. Det kan röra sig om ungdomar vistas i olämpliga miljöer, till exempel som har begått enstaka brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende. 

Våra behandlingsmetoder

 • Individuell behandlingsplan med inslag av KBT.
 • Lågaffektivt bemötande
 • Strukturerad ADL (Allmän daglig livsföring)
 • MI (Motiverande samtal).
 • ART (Aggression Replacement Training) som är ett manualbaserat program som riktar sig till ungdomar med beteendeproblematik ’
 • Nätverskinriktad behandling där familjens resurser tas tillvara.

Såhär jobbar vi >>

Genomförandeplan

Vid placering upprättas en genomförandeplan med fokus att stärka ungdomens egna förmågor och stötta den unge genom att erbjuda alternativa strategier och förhållningssätt för en mer fungerande vardag.
En viktig framgångsfaktor för trivseln och för att miljön ska upplevas som trygg och harmonisk är att ungdomarnas problematik inte riskerar att smitta av sig. Därför är vi noga med det i vår lämplighetsbedömning 

Kolbackens personal

Personalen som arbetar på Kolbacken HVB har mångårig erfarenhet av arbete med behandling med förändringsarbete.
Personaltätheten på Kolbacken är hög och personal finns på plats dygnets alla timmar. Föreståndare och biträdande föreståndare finns på boendet dagtid. De är bägge utbildade socionomer med många års erfarenhet av arbete med barn och unga i samhällsvård. Föreståndaren har mångårig erfarenhet av att förestå HVB hem.  

Föreståndare

Bodil Olsson är utbildad socionom. Hon har arbetat inom socialtjänsten i 20 år, främst inom barn och familj och förestått två andra HVB-hem i sammanlagt 17 år.
Bodil har Steg 1 i systemteoretisk utbildning och bland annat vidareutbildning i arbetsrätt. Vidare har Bodil sammanlagt över 500 timmars handledning i KBT inom ramen för sin tjänst som verksamhetschef på de HVB-hem som hon tidigare förestått.

Marion Jacobsson, mer information kommer inom kort.

Behandlingspersonal

Mahmoud Abta  

Mahmoud är socialpedagog och utbildad i MI och är ART- instruktör. Han har arbetat på HVB hem för unga i 7 år och har även och arbetar som kvalificerad kontaktperson. Mahmoud tillhör den ordinarie personalen och arbetar dygn.

Madelene Edman

Madelene är utbildad undersköterska inriktning psykiatri och är utbildad i MI och i ESL. Hon har arbetat på HVB hem för unga i flera år och har även arbetat som elevassistent. Madelene tillhör den ordinarie personalen och arbetar dygn.

Niklas Bäckström

Niklas är utbildad undersköterska inriktning psykiatri och är utbildad i MI och har högskolepoäng i Rehabiliteringsventenskap och utbildning i Systemteori. Han har arbetat på HVB hem för unga i flera år. Niklas tillhör den ordinarie personalen och arbetar dygn.

Alfred Mujambere

Är utbildad undersköterska inriktning psykiatri och erlagt större delen av sjuksköterskeutbildning och är även utbildad i bl.a. MI och TMO. Han har arbetat på HVB hem för unga i flera år men även ensamkommande barn. Alfred arbetar som extrapersonal.

Patrik Lindqvist

Patrik har påbörjat utbildning för behandlingsassistent. Han har arbetat på HVB hem för unga i flera år. Patrik arbetar som extrapersonal.

Eva Vistedt

Eva är utbildad undersköterska inriktning psykiatri. Hon har arbetat övervägande på LSS boende men även på HVB hem för unga. Eva arbetar som extra personal.

Pedagogik

Tydlighet och delaktighet. Exempel på detta är att ungdomen är delaktig i upprättandet av genomförandeplan och sin planerade strukturerade ADL samt annan planering som rör den unge.  

Systematiskt hälsofrämjande arbete 

Schemalagda dagliga aktiviteter (ADL) med berikande fritidsaktiviteter, näringsrik kost och kvalitetssömn ingår givetvis i den individuella behandlingsplanen. 

Egenkontroll/kvalitetsarbete ingår i Kolbackens ledningssystem 

Egenkontroller, riskanalyser och systematiskt förbättringsarbete är en viktig del av det ledningsarbete som ledningen på Kolbacken HVB ansvarar för. Detta för att säkerställa att den vård och behandling som bedrivs är av god kvalité och följer gällande avtal.
Avvikelser rapporteras skriftligen och forumet där avvikelser och annat kvalitetssäkrande arbete tas upp är på arbetsplatsträffar, APT och – eller metodtider och intern utbildning som sker månatligen. Riskbedömningen är ett levande dokument som uppdateras löpande. 

Tilläggstjänster som Kolbacken kan erbjuda 

 1. Barnavårdsutredningar enligt Socialtjänstlagen,
 2. ART (Aggression Replacement Training) som är ett manualbaserat program som riktar sig till ungdomar med beteendeproblematik ’
 3. Neuropsykiatrisk utredning genom externt psykologföretag

Kollektivavtal

Kolbacken HVB är ansluten till kollektivavtal och medlem i Almega.   

Behandling

 • Individuell behandlingsplan med inslag av KBT.
 • Lågaffektivt bemötande
 • Strukturerad ADL (Allmän daglig livsföring)
 • MI (Motiverande samtal).
 • ART (Aggression Replacement Training) som är ett manualbaserat program som riktar sig till ungdomar med beteendeproblematik ’
 • Nätverskinriktad behandling där familjens resurser tas tillvara.

Individuell behandlingsplan med inslag av KBT är något som erbjuds hos oss.  Behandlingen är individuellt utformad för att möta varje individs särskilda behov enligt vårdplan från socialtjänsten. 

Lågaffektivt bemötande är en annan viktig behandlingsmetod i vårt arbete med ungdomarna på Kolbacken.  Att möta ungdomarna lågaffektivt innebär att vi aktivt arbetar för att minska problemskapande beteenden hos ungdomarna. Det är en metod som visat sig ha en positiv inverkan på ungdomarna då affekt och känslor är något som smittar. 

Strukturerad ADL är något vi arbetar med dagligen. Ungdomarna hos oss har schema att följa varje dag. Schemat kan innehålla uppstigning på morgonen, kökstjänst, utflykter, städning av rum, tvätta sin tvätt. Här ingår även kontakt med sitt nätverk samt inbokade tider med sin kontaktperson.

Så snart som det är möjligt erbjuder vi stöd till ungdomarna att komma ut i sysselsättning i form av tillvaratas. är första prioritet eller i stället för skolgång för de ungdomar som avslutat sina grundskolestudie

MI. En stor del av motivationsarbetet handlar om att förmå ungdomarna att testa på saker för att identifiera intressen, bygga självförtroende och framtidstro för tiden efter placeringen.

Nätverksinriktad behandling där familjens resurser tillvaratas. Kolbacken hvb arbetar med Signs of Safety som är ett lösningsfokuserat förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten och det dagliga arbetet med ungdomarna.  Det är ett nätverksinriktat arbete med målsättning att ungdomar efter avslutad behandling ska fortsätta det förändringsarbete som påbörjats. Vi på Kolbacken HVB tror att orsakerna till beteendeproblematik många gånger återfinns i miljön. Vi är övertygade om att ett varaktigt förändringsarbete är mer än behandling för den enskilde ungdomen. Ett varaktigt förändringsarbete måste inkludera dem som finns kring den unge, det vill säga familjen/nätverket. Vid placering på Kolbacken HVB är därför ett omfattande nätverksarbete enligt Signs of Safety en viktig del i behandlingen. Målet är att den unge, efter avslutad vård, ska ha familj, släkt, vänner och andra professionella kring sig som är införstådda med den unges problematik och det förändringsarbetet som ungdomen genomfört Detta så att nätverket kan stötta och hjälpa till att skapa förutsättningar för att den unge inte ska återfalla i tidigare problematik utan fortsätta ut vecklas gynnsamt och må bra övertid.

Utbildning i behandlingsmetoder

Behandlingspersonalen erbjuds handledning och utbildning i våra behandlingsmetoder av vår biträdande föreståndare. Detta sker varje månad.

Genomförandeplan

Vid placering upprättas en genomförandeplan med fokus att stärka ungdomens egna förmågor och stötta den unge genom att erbjuda alternativa strategier och förhållningssätt för en mer fungerande vardag. En viktig framgångsfaktor för trivseln och för att miljön ska upplevas som trygg och harmonisk är att ungdomarnas problematik inte riskerar att smitta av sig. Därför är vi noga med det i vår lämplighetsbedömning där vi har en detaljerad rutin.